หน้าหลัก

☶ สมาร์ทแอปพลิเคชัน
ebook
SMART AREA รับ-ส่งหนังสือ
e-SALARY สลิปเงินเดือน/ภาษี
Big-Data
Big Data สพป.อำนาจเจริญ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567(เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

อ่านเพิ่มเติม »

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวกิจกรรมกลุ่มโรงเรียน
ลุ่มน้ำโขง สพป.อำนาจเจริญ
อำเภอชานุมาน หารือวางแผนแนวทางการดำเนินการงานกีฬาอำเภอ และการร่วมกิจกรรมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
อ่านเพิ่มเติม »
✓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
” เป็นองค์กรคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน “

1. พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่าร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมภิบาล
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ลริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค
5. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็น “คนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันสังคมได้อย่างเป็นสุข” มีความภาคภูมิใจในชาติบนพื้นฐานของความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่าร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผู้บริหารความรู้ความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค
5. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. องค์กรและสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมเสมอภาคและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
” ซื่อสัตย์สุจริต จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล ทุกคน ตรวจสอบได้ “

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้


ก. ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36)
ข. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ ( พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ
ค. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ ท้องถิ่น
 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับ ตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 3) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
 4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 5) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 6) จัดระบบการประดันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
 8) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 9) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
 10) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน เขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายประธานโรงเรียนโทรศัพท์เลขานุการโรงเรียนโทรศัพท์
เสนางคนิคมนายชวลิต มาลีรัตน์ผอ.รร.ชุมชนไร่สีสุก093-4965282นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์ผอ.รร.บ้านนาเวียง098-3416183
ชานุมานนายสมชัย สอนวงศ์ผอ.รร.นาเจริญหนองแดง091-0168091นายทวีสุข พรรณเจริญผอ.รร.บ้านโคกจักจั่น098-6362050
ปทุมราชวงศา 1นายสุพล บุญมาศผอ.รร.สามแยกผดุงวิทย์087-8723852นายสุภวัต ลาภสารผอ.รร.บ้านคำโพน086-2510637
ปทุมราชวงศา 2นายแหลง ธนูผอ.รร.บ้านโคกพระวินัยดี087-2460593นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์ผอ.รร.บ้านดอนชาด090-8190039
พนานายพิสิษฐ์ แสงสุกวาวผอ.รร.บ้านดอนแดงนาโนน085-0246050นายปรีชา สิงห์โทผอ.รร.บ้านโนนทุ่งดอนชาด081-6693395
หัวตะพาน 1นายสมเดช ศรีวิเศษผอ.รร.บ้านโนนค้อทุ่ง085-1055342นายณรงค์ ทันใจผอ.รร.บ้านบ่อชะแนง080-7295611
หัวตะพาน 2นายประสิทธิ์ สิงห์งามผอ.รร.อนุบาลหัวตะพาน063-4419988นายสุรชัย ป้อมอาษาผอ.รร.บ้านโสกท่าวังหิน095-6012599
ลืออำนาจนายนริศ เชื้ออ่ำผอ.รร.อนุบาลลืออำนาจ098-8490558นายไสว ภัยกุมพันธ์ผอ.รร.ดอนชีหนองมะยอด062-1511853
เมืองอำนาจเจริญ 1นายประยูร ลัทธิรมย์ผอ.รร.บ่อบุโปโล081-2652569นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์ผอ.รร.คำมะเบื่อแสงเพชร086-2432608
เมืองอำนาจเจริญ 2นายสุวิช จำปานนท์ผอ.รร.โพธิ์ศิลานาหว้า090-1138301นายประยงค์ วรรณเสนผอ.รร.บ้านโนนโพธิ์081-2653650
เมืองอำนาจเจริญ 3นายประยูร เหมือนเหลาผอ.รร.อนุบาลอำนาจเจริญ089-7178028นายสมศักดิ์ ทัศบุตรผอ.รร.บ้านดอนไร่090-1817227
⊑ กระดานสนทนา | WebBoard | กล่องข้อความถาม-ตอบ

หน้า Intro Page สพป.อำนาจเจริญ ปีใหม่ ฟอรั่ม กระทู้ถามตอบ สพป.อำนาจเจริญ

กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
กำลังดู 3 กระทู้ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างกระทู้ใหม่
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลพื้นฐาน EMIS
แผนปฏิบัติการประจำปี
⟰ รายละเอียดการติดต่อ สพป.อำนาจเจริญ

แผนที่ Google Map

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
230 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

ติดต่อเราได้ที่ : 045-511019 , 045-451593 , 045-452035    โทรสาร : 045-511917

http://www.amnat-ed.go.th                      ict@amnat-ed.go.th

✆ หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 201 | ห้อง ผอ.ดุจดาว ศิริวาลย์
📞 ต่อ 202 | ห้อง รองฯ สมศักดิ์ พูลเชื้อ
📞 ต่อ 203 | ห้อง รองฯ แสงเดือน สายโสภา
📞 ต่อ 205 | ห้อง รองฯ วีระชัย ไกยรัตน์
📞 ต่อ 102 | ห้อง ผอ.กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 101 | ห้อง กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 106 | ห้อง ตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 111 | ห้อง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 112 | ห้อง งานสรรหา / อัตรา

📞 ต่อ 114 | ห้อง งานวินัยและนิติกร
📞 ต่อ 121 | ห้อง ผอ.กลุ่มการเงินฯ
📞 ต่อ 122 | ห้อง งานพัสดุ
📞 ต่อ 123 | ห้อง งานการเงิน
📞 ต่อ 207 | ห้อง งานแผน / ติดตาม
📞 ต่อ 301 | ห้อง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
📞 ต่อ 302 | ห้อง กลุ่มนิเทศฯ
📞 ต่อ 303 | ห้อง ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
📞 ต่อ 122 | ห้อง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

☊ แฟนเพจ สพป.อำนาจเจริญ
☊ โซเชียลมีเดีย
F-ICONSOCAIL-2021
FACEBOOK
L-ICONSOCAIL-2021
LINE
Y-ICONSOCAIL-2021
YOUTUBE
〄 ผลงานของเรา (Youtube)
≌ สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

Loading