สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2567 เพิ่มเติม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

Loading

Read more

สพป.อำนาจเจริญ ประชุมจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

Loading

Read more

สพป.อำนาจเจริญ ร่วมการประชุมจัดทำรายละเอียดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

Loading

Read more

สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

Loading

Read more

สพป.อำนาจเจริญ เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนพระศรีเจริญรัตน์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

Loading

Read more

สพป.อำนาจเจริญ เปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

Loading

Read more