กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

01-นางสาวธมิตา ไชยศรี

นางสาวทมิตา ไชยศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
02-นางธนพร วรวงศ์​

นางธนพร วรวงศ์​

นักวิชาการศึกษา
03-นางละม่อม อดกลั้น

นางละม่อม อดกลั้น

นักวิชาการศึกษา
04-นางนิลวรรณ พรมเสนา

นางนิลวรรณ พรมเสนา

นักวิชาการศึกษา
05-นายจำรัส แสงเผิ่น

นายจำรัส แสงเผิ่น

นักวิชาการศึกษา
10-นางสาวสุชาดา สุดาชม

นางสาวสุชาดา สุดาชม

นักวิชาการศึกษา
06-นางสาวนิยม วงศ์ศรีแก้ว

นางสาวนิยม วงศ์ศรีแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ
07-นางสาวจิรัชญา แสงย้อย

นางสาวจิรัชญา แสงย้อย

เจ้าพนักงานธุรการ
08-นางสาวนวลฉวี ไชยบุตร

นางสาวนวลฉวี ไชยบุตร

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
09-นายทินกร โทนุการ

นายทินกร โทนุการ

ลูกจ้างชั่วคราวงานลูกเสือ