กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1

นางธนพร วรวงศ์ ​

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2

นางละม่อม อดกลั้น

นักวิชาการศึกษา
3

นางนิลวรรณ พรมเสนา

นักวิชาการศึกษา
4

นายจำรัส แสงเผิ่น

นักวิชาการศึกษา
5

นางสาวนิยม วงศ์ศรีแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ
6

นางสาวจิรัชญา แสงย้อย

เจ้าพนักงานธุรการ
7

นางสาวนวลฉวี ไชยบุตร

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นายทินกร โทนุการ

ลูกจ้างชั่วคราวงานลูกเสือ