กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

หน่วยตรวจสอบภายใน

1

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นางสาววิมล กุคำ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน