กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มนโยบายและแผน

01-นางสุคนธ์มาศ บุปผาชาติ

นางสุคนธ์มาศ บุปผาชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

2-นายวิษณุ เพชรพิมพ์

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2-นายมังกร พลพวก

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3-นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4-นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6-นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์

นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5-นางสาวกุลธิดา สุกใส

นางสาวกุลธิดา สุขใส

พนักงานพิมพ์ดีด