กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

01-นางพิศประภา โสดาภักดิ์

นางพิศประภา โสดาภักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
03-1-นายทรงศักดิ์ พรมโสภา

นายทรงศักดิ์ พรมโสภา

ศึกษานิเทศก์
02-1นางรัชดา อุทโท

นางรัชดา อุทโท

ศึกษานิเทศก์
04-1-นางสมรักษ์ ปักสังคะเนย์

นางสมรักษ์ ปักสังคะเนย์

ศึกษานิเทศก์
05-1-นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์

นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์

ศึกษานิเทศก์
06-1-นางสาวศุภรา ทนุพันธ์

นางสาวศุภรา ทนุพันธ์

ศึกษานิเทศก์
07-1-นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง

นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง

ศึกษานิเทศก์
08-1-นางสาวศิริลักษณ์ โสมรักษ์

นางสาวศิริลักษณ์ โสมรักษ์

ศึกษานิเทศก์
09-1-นางสาวกนกธร จันทรา

นางสาวกนกธร จันทรา

ศึกษานิเทศก์
10-1-นางอุบลวัลย์ ยุติรักษ์

นางอุบลวัลย์ ยุติรักษ์

ศึกษานิเทศก์
11-1-นายโยธิน สิงห์คำ

นายโยธิน สิงห์คำ

ศึกษานิเทศก์
12-1-นางเพลินพิศ สิงห์คำ

นางเพลินพิศ สิงห์คำ

ศึกษานิเทศก์
13-1-นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี

นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์
14-1-นางสาวอัปสร พึ่งพบ

นางสาวอัปสร พึ่งพบ

ศึกษานิเทศก์
15-1-นางชณิตา สุชิลา

นางชณิตา สุชิลา

ศึกษานิเทศก์
16-1-นางบุษย์อาภรณ์ แท่นประเสริฐ

นางบุษย์อาภรณ์ แท่นประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์
17-1-นางสาวธิติกุล หวานอ่อน

นางสาวธิติกุล หวานอ่อน

ศึกษานิเทศก์
18-1-นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส

นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส

ศึกษานิเทศก์
19-1นางนารีทิพย์ วิเศษอุด

นางนารีทิพย์ วิเศษอุด

เจ้าพนักงานธุรการ
20-นางสาวกชามาส มีทองแสน

นางสาวกชามาส มีทองแสน

เจ้าพนักงานธุรการ