กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1

นางพิศประภา โสดาภักดิ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2

นายทรงศักดิ์ พรมโสภา

ศึกษานิเทศก์
3

นางรัชดา อุทโท

ศึกษานิเทศก์
4

นางสมรักษ์ ปักสังคะเนย์

ศึกษานิเทศก์
5

นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์

ศึกษานิเทศก์
6

นางสาวศุภรา ทนุพันธ์

ศึกษานิเทศก์
7

นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง

ศึกษานิเทศก์
8

นางสาวศิริลักษณ์ โสมรักษ์

ศึกษานิเทศก์
9

นางสาวกนกธร จันทรา

ศึกษานิเทศก์
10

นางอุบลวัลย์ ยุติรักษ์

ศึกษานิเทศก์
11

นายโยธิน สิงห์คำ

ศึกษานิเทศก์
12

นางเพลินพิศ สิงห์คำ

ศึกษานิเทศก์
13

นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์
14

นางสาวอัปสร พึ่งพบ

ศึกษานิเทศก์
15

นางชณิตา สุชิลา

ศึกษานิเทศก์
16

นางบุษย์อาภรณ์ แท่นประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นางสาวธิติกุล หวานอ่อน

ศึกษานิเทศก์
17

นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส

ศึกษานิเทศก์
18

นางนารีทิพย์ วิเศษอุด

เจ้าพนักงานธุรการ