กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

01-นางสาววิภา ลีลัครานนท์

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
02-นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล

นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
03-นางสุภาดา สัตย์คุ้ม

นางสุภาดา สัตย์คุ้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

04-นางสาวพิสมัย พูลเชื้อ

นางสาวพิสมัย พูลเชื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

06-นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ

นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ

นักวิชาการพัสดุ

07-นายวิชญ์ศรุต บุญนิโรจน์

นายวิชญ์ศรุต บุญนิโรจน์

นักวิชาการพัสดุ

08-นางธนิศร พัฒนราช

นางธนิศร พัฒนราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

09-นางวราภรณ์ สายสมคุณ

นางวราภรณ์ สายสมคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

10-นางสาวรัตนาภรณ์ นาคะสุนทร

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคะสุนทร

ลูกจ้างชั่วคราว

05-นางศรีนุช โยดิน

นางศรีนุช โยดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

11-นางสาวยุพาวรรณ สุวรรณชิต

นางสาวยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต

นักวิชาการเงินและบัญชี