กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2

นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
3

นางสุภาดา สัตย์คุ้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

5

นางสาวพิสมัย พูลเชื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชี

7

นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ

นักวิชาการพัสดุ

8

นายวิชญ์ศรุต บุญนิโรจน์

นักวิชาการพัสดุ

9

นางธนิศร พัฒนราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

10

นางวราภรณ์ สายสมคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

11

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคะสุนทร

ลูกจ้างชั่วคราว

4

นางศรีนุช โยดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี