กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

01-นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
02-นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่

นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่

นักทรัพยากรบุคคล
03-นางศิริญา วงศ์พิจิตร

นางศิริญา วงศ์พิจิตร

นักทรัพยากรบุคคล

04-นายวรายุทธ เมืองพิล

นายวรายุทธ เมืองพิล

นักทรัพยากรบุคคล

06-นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่ง

นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่ง

นักทรัพยากรบุคคล

07-นางสุปราณี แป้นนอก

นางสุปราณี แป้นนอก

นักทรัพยากรบุคคล

08-นางจงใจ ต้นโพธิ์

นางวันทิตา ต้นโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

11-นางสาวจักรีวรรณ สดีวงศ์

นางสาวจักรีวรรณ สดีวงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

09-นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์

พนักงานราชการ

10-นางสาวอรทัย แสนจันทร์

นางสาวอรทัย แสนจันทร์

พนักงานราชการ

05-นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น

นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น

นักทรัพยากรบุคคล