กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2

นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่

นักทรัพยากรบุคคล
3

นางศิริญา วงศ์พิจิตร

นักทรัพยากรบุคคล

4

นายวรายุทธ เมืองพิล

นักทรัพยากรบุคคล

6

นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่ง

นักทรัพยากรบุคคล

7

นางสุปราณี แป้นนอก

นักทรัพยากรบุคคล

8

นางจงใจ ต้นโพธิ์

เจ้าพนักงานราชการ

9

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์

พนักงานราชการ

10

นางสาวอรทัย แสนจันทร์

พนักงานราชการ

5

นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น

นักทรัพยากรบุคคล