กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มอำนวยการ

1

นางประกาย กองทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

2

นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

3

นางประภาพร โลหะสาร

นักจัดการงานทั่วไป

4

นางระพีพร ทองเสริม

นักจัดการงานทั่วไป

5

นางจินดาพร บุปผาชาติ

นักประชาสัมพันธ์

6

นางปาลิดา ปารดิษฐ

เจ้าพนักงานธุรการ

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นางสาววัชราภรณ์ คำนนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นายจามร หลอดโสภา

เจ้าพนักงานธุรการ

9

นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

10

นายภักดี จูมดอก

พนักงานขับรถยนต์

11

นายจำรัส วงศ์โสภา

พนักงานขับรถยนต์

12

นายอดุลย์ มาลาอุตม์

พนักงานขับรถยนต์

13

นางดวงดาว กองสิน

นักการภารโรง

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นางสาวบังอร พุ่มโพธิ์

พนักงานทำความสะอาด

18

นายสงกรานต์ จันทนะชาติ

ยาม

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นายชัยยุทธ จันโมดา

ยาม

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

นายจงรัก หงษ์อุดร

ลูกจ้างชั่วคราว

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ

อภิญญา มีดี

ลูกจ้างชั่วคราว