กลุ่มงาน สพป.อำนาจเจริญ

กลุ่มอำนวยการ

01-นางประกาย กองทอง

นางประกาย กองทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

02-นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว

นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

03-นางประภาพร โลหะสาร

นางประภาพร โลหะสาร

นักจัดการงานทั่วไป

04-นางระพีพร ทองเสริม

นางระพีพร ทองเสริม

นักจัดการงานทั่วไป

05-นางจินดาพร บุปผาชาติ

นางจินดาพร บุปผาชาติ

นักประชาสัมพันธ์

06-นางปาลิดา ปารดิษฐ

นางปาลิดา ปารดิษฐ

เจ้าพนักงานธุรการ

07-นางสาววัชราภรณ์ คำนนท์

นางสาววัชราภรณ์ คำนนท์

เจ้าพนักงานธุรการ

08-นายจามร หลอดโสภา

นายจามร หลอดโสภา

เจ้าพนักงานธุรการ

09-นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว

นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

10-นายภักดี จูมดอก

นายภักดี จูมดอก

พนักงานขับรถยนต์

12-นายจำรัส วงศ์โสภา

นายจำรัส วงศ์โสภา

พนักงานขับรถยนต์

11-นายอดุลย์ มาลาอุตม์

นายอดุลย์ มาลาอุตม์

พนักงานขับรถยนต์

13-นางดวงดาว กองสิน

นางดวงดาว กองสิน

นักการภารโรง

14-นางดวงดาว กองสิน

นางสาวบังอร พุ่มโพธิ์

พนักงานทำความสะอาด

17-นายมงคล สีหาขันธ์

นายมงคล สีหาขันธ์

นักการภารโรง

15-นายสงกรานต์ จันทนะชาติ

นายสงกรานต์ จันทนะชาติ

ยาม

16-นายชัยยุทธ จันโมดา

นายชัยยุทธ จันโมดา

ยาม

19-นายจงรัก หงษ์อุดร

นายจงรัก หงษ์อุดร

ลูกจ้างชั่วคราว

18-นางสาวอภิญญา มีดี

นางสาวอภิญญา มีดี

ลูกจ้างชั่วคราว