ผู้บริหาร
001-01
นางปติมา กาญจนากาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Email : office@amnat-ed.go.th
โทร : 045511917
นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Email : somsak.p@amnat-ed.go.th
โทร : 085-7746374
นายสุทธินาถ ทานนท์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Email : suthinat.t@amnat-ed.go.th
โทร : 094-3938080
นายวีระชัย ไกยรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Email : weerachai.k@amnat-ed.go.th
โทร : 045-511917
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ