ผู้บริหาร
นางดุจดาว ศิริวาลย์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Email : office@amnat-ed.go.th
โทร : 045511917
นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Email : somsak.p@amnat-ed.go.th
โทร : 085-7746374
นายวีระชัย ไกยรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Email : weerachai.k@amnat-ed.go.th
โทร : 045-511917
นางแสงเดือน สายโสภา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
Email : sangduen2518@gmail.com
โทร : 089-2848549
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ