ถาม – ตอบ สพป.อำนาจเจริญ

คำแนะนำ ช่องทางถาม – ตอบ จัดทำขึ้นเพื่อบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบได้
ท่านสามารถสอบถามข้อมูล โดยดำเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
2. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
3. เมื่อหน่วยงานได้รับคำถาม จะดำเนินการตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

[dwqa-submit-question-form]