การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

บทคัดย่อhttps://drive.google.com/file/d/1dh-41JlVQVWvwpRgnpO-6ZYrwG7L9MWC/view?usp=sharing