วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านโพนทอง