สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “6 สัปดาห์ประขาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “6 สัปดาห์ประขาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในครอบครัวและชุมชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านกิจกรรม Active Learning เพื่อเผยแพร่รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02jSk53o2GicecSAPGUTrQKBRD8sZQMMEzhzWF3FWoUZrCt5WoJyy5so4tbDRVdVuEl