สพป.อำนาจเจริญ ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อชี้แจงในการจัดเตรียมการดำเนินการและบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 และดำเนินการจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0TpXXGRRjHdw5xLp5G1GyF6USmAGzY9ZJWwHNEJGHbopmQpLmMgQRdFdoXeVuwyp4l