เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการเรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้และทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และให้ครูสามารถนำความรู้ไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างทักษะการคิดและทักษะที่จำเป็นต่อผู้เรียน สามารถออกแบบ และกำหนดวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ