พิธีรับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กล่าวรายงานความเป็นมาของพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวขิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง รวม 8 เตียง เป็นเงินจำนวน 20,480 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชือก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมี นายเอกภพ โพธาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับเงินพระราชทาน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จำนวน 2 แห่ง รวม 60 เตียง เป็นเงินจำนวน 98,600 บาท ได้แก่ โรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม โดยมีนายสมพร ภิญโญ เข้ารับเงินพระราชทาน และโรงเรียนศรีเจริญศึกษา อำเภอหัวตะพาน โดยมีนายรุณรงค์ อนันต์เรือง เข้ารับเงินพระราชทาน รวมเงินพระราชทานทั้งสิ้น จำนวน 119,080 บาท เพื่อให้สถานศึกษาดังกล่าวนำเงินไปใช้ชำระเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ในการปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1898221697052884