พิธีรับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว