ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมิน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เป็นกรรมการ นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นางสาวนันทพร เย็นใจ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อำนาจเจริญ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ รอง ผอ.สพท. จำนวน 8 ราย ได้แก่
1. ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
2. นายบรรณเพ็ญ เครือประสาร รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
3. นายวีระศักดิ์ พลมณี รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
4. นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
5. นายทรงวุฒิ ศรล้อม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
6. นางกฤติยา โพธิ์เสนา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
7. พันจ่าตรีพิสิฐ รักพรม รอง ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
8. นายชิราวุฒิ สองสี รอง ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
ณ ห้องนันทพันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1894739887401065