โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3