โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1893168247558229