ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2