ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการนิเทศการศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการการประเมินประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการนิเทศการศึกษา พร้อมด้วยนางลำพูล วังทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และนายเวียงชัย แสงทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กรรมการ เข้าประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการนิเทศการศึกษา) โดยผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย 1. นายทรงศักดิ์ วงศ์โสภา 2. นายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว 3. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ 4. นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง 5. นางสาวศุภรา ทนุพันธ์ 6. นางสาวอัปสร พึ่งพบ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ทั้ง 6 ราย ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1881803055361415