การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์สังเคราะห์ประมวลผลเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ให้สามารถนำผลสังเคราะห์ไปสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานการประกันคุณภายภายสถานศึกษา ให้สถานศึกษาได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อรายงานผลไปยัง สพฐ. ภายใน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ