กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “ถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัยทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระออนไลน์(เสียงตามสาย) ถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัยทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว ณ วัดแสนสวาสดิ์ทัศนาราม ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกด้วย