โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยาร่วม กิจกรรม to be number one โดย วิทยาลัยเอกวรรณอำนาจเจริญนำทีมวิทยากรให้ความรู้

วันจันทร์ที่19 มิถุนายน 2566 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยานำโดย นายวรติกรณ์ วรรณลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา คณะครู นักเรียน ร่วม กิจกรรม to be number one โดยวิทยาลัยเอกวรรณอำนาจเจริญ นำทีมวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม to be number one เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการแสดงออกอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ที่ดีต่อตนเอง สังคม