กลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่งเมืองประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของส่วนกลางสู่สถานศึกษา

กลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่งเมืองนำโดยนายกิตติศักดิ์ ทองทวี ประธานกลุ่มโรงเรียนพระมงคลมิ่งเมือง ได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของส่วนกลางสู่สถานศึกษา และดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ณ โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566