โรงเรียนบ้านลือนาคำ กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้ ต้อนรับคณะนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน  2566  นายวัชร  เสนสม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือนาคำ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้อนรับ   “คณะนิเทศ บูรณาการ” โดยนายอำนาจ อัปกาญจน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้   นางสาวศุภรา  ทนุพันธ์  และนางสาวจิราภรณ์  แจ่มใส  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566