โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ กลุ่มโรงเรียนเสนางค์ประจิม ประเมินสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นายชยพล แพงเนตร ผู้อำนายการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้มาประเมินและติดตามโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาด บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายภูเวียง สืบสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ พร้อมคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้