สพป.อำนาจเจริญ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2566 ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ voov meeting ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือและร่วมพิจารณาการออกนิเทศ ติดตาม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยหลักการให้มุ่งเน้นด้านการอ่านออกเขียนได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning การติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2319623741579342