สพป.อำนาจเจริญ ประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ เพื่อร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบทนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. โดยมี ก.ต.ป.น. คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2319618104913239