ประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ นายสุทธินาถ ทานนท์ นายวีระชัย ไกยรัตน์ คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ประชุมมอบนโยบายแก่ศึกษานิเทศก์ เรื่องการนิเทศ กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักการให้มุ่งเน้นด้านการอ่านออกเขียนได้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning การติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม