กิจกรรม “6 สัปดาห์ประขาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. น. นางปติมา กาญจนากาศ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรม “6 สัปดาห์ประขาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ครู นักเรียน และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนในครอบครัว เพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านกิจกรรม Active Learning เพื่อเผยแพร่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครูและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02vNpLBFNezShaEvpt8V1G3oeABXEdP2EY75dwY6Zo467WJbaWpEiaTQFmdTADornYl