ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนายศรีอัมพร ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง