โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุของสถานศึกษา รุ่นที่ 2