สพป.อำนาจเจริญ ร่วมการประชุมพัฒนา ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Meeting เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยมีนายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0dVioXGVk28FEEukbwCoPwByTJippR4Q9DEfdKsjL4BZzy5jUcMFyJjdazp3UfXw2l