ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

วันที่ 10 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) พร้อมด้วย นายสุทธินาถ ทานนท์, นายวีระชัย ไกยรัตน์ คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เพื่อชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก รวมทั้งความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ มีความเป็นธรรมและยุติธรรมต่อผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0R6Ep5ZhzL4QRTW3MpMpRXMpEi8SkeyEFP8ueizD5q7m3C3HB7tuUiv14um4aSCBrl