โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565