ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนแรก)

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วยนายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศการศึกษา กรรมการ และนายชยพล แพงเนตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี รอบการประเมิน 6 เดือนแรก (ครั้งที่ 1) โดยผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1. นางชณิตา สุชิลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2.นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 3. นางสาวธิราพร กองแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4. นางบุษย์อาภรณ์ แท่นประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวธิติกุล หวานอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://web.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0Dojz4WJSvtmXyJGxugkNfExvFDggDU23oHU4Ujr9oHJqjm6rNsWUKiXw2foRmdeol