ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนแรก)