สพป.อำนาจเจริญ ทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการกำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพ และรายงานผลการดำเนินการ ตลอดทั้งจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2575 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (StandAlone) เพื่อลดความเหลี่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และโรงเรียน ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ 27 จุด และผู้เกี่ยวข้อง

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid0At8meKanQt54uLq3pc9RjFXXGWjuGAYqb8GyFnb9EQUX5DTD9gn8sYJuKR2aoTfnl