เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอหัวตะพาน