สพป.อำนาจเจริญ เปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด กลุ่มโรงเรียนปทุมราชใต้