ร่วมประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM สร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566