เปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก