การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566