การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายวีระชัย ไกยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ในเขตตรวจราชการที่ 14 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการตรวจราชการในครั้งนี้มีประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ 1. นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2. นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. นโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการสึกษาทุกช่วงวัย 4. นโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 6. นโยบายการพัฒนาระบบราชการและบริการภาครัฐยุคดิจิทัลและอื่นๆ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid02KWjTW5KnAjid3oT7V2Sc6emxyH5TaY21epHAwVoAwN6LX3NphkomHGqtm2BdXhbRl