ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดอำนาจเจริญ