พิธีเปิดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเหล่าพรวนปลาค้าวหนองมะแซว ณ สนามกีฬาโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะและรูจักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/pfbid024RXK98X247cHsa2nL8V9YCHVRCaKwEJqYhcWBKQHm3MUazP87tbzkmLdm5U66ikNl