แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566